Teorie chladících oběhů

Nejrozšířenější oběh je parní oběh,v chladícím zařízení se pohybuje pracovní látka(chladivo),která v systému mění svoje skupenství z kapalného na plynné a na opak.Činnost soustavy zajišťuje kompresor,změny skupenství probíhají ve výměnících tepla-výparníku kondenzátoru. Snížení tlaku kondenzačního na vypařovací, zabezpečuje škrtící orgán.

Čtyřcestný ventil

Účel čtyřcestného ventilu

Čtyřcestné elektromagnetické ventily jsou určeny k obrácení směru průtoku par chladiva v systémech s odtáváním

výparníku – chladiče vzduchu horkými parami chladiva. Typický příklad jsou tepelná čerpadla vzduch – voda, u kterých se teplo odebírané ze vzduchu převádí n

a vyšší teplotní hladině do vody určené obvykle k vytápění.

Jiný příklad využití jsou klimatizační zařízení s celoročním provozem, kde se v letním období využívá chladicí režim a v zimním období topný provoz.

Čtyřcestné ventily se využívají i v běžných chladicích okruzích, kde je námraza na chladiči vzduchu v chlazeném prostoru odstraňována obrácením smyslu proudění chladiva a ohřevem chladiče horkými parami z výtlaku příslušného kompresoru.

Ovládání ventilu zajišťuje elektromagnetická cívka.

Expanzní ventily

Expanzní neboli škrticí ventil slouží k udržování tlakového rozdílu mezi vysokotlakou a nízkotlakou stranou chladicího oběhu, reguluje průtok chladiva z kondenzátoru do výparníku a udržuje přehřátí chladiva za výparníkem. Přehřátí chrání kompresor před nasáváním kapalného chladiva, které by snižovalo jeho dopravní účinnost a zvětšovalo množství oleje vyhazovaného do výtlačného potrubí.

Dle konstrukce a funkce lze expanzní ventily rozdělit na mechanické a elektronické.

Elektronické expanzní ventily se vyskytují v provedení pulzním nebo s krokovým motorem.

 

 

Expanzní ventily automatické

Konstrukční provedení těchto ventilů je velmi podobné s ventily redukčními. To znamená, že na výstupní straně udržují konstantní (nastavitelný) tlak, v tomto případě konstantní tlak ve výparníku. Tyto ventily neumožňují využití plného chladicího výkonu zařízení v celém rozsahu teplot a tlaků a z tohoto důvodu se pro běžná chladicí zařízení v současnosti již téměř nepoužívají. Přívod chladiva do výparníku je ventilem uzavřen vždy, když tlak ve výparníku překročí hodnotu, na kterou je ventil nastaven.

Expanzní ventily termostatické

Oproti automatickým expanzním ventilům termostatické ventily regulují přehřátí par chladiva na výstupu z výparníku. Často se proto někdy označují jako regulátory přehřátí, kdy přehřátím se myslí ohřátí par vypařeného chladiva na konci výparníku na teplotu vyšší, než je vypařovací teplota.

Jelikož k přehřátí dochází ještě před výstupem chladiva z výparníku, část teplosměnné plochy výparníku je využita právě pro přehřátí chladiva. Velikost přehřátí se nastavuje regulační pružinou.

Termostatické expanzní ventily mění kontinuálně množství nastřikovaného seškrceného

chladiva do výparníku v závislosti na teplotě par vystupujících z výparníku, to umožňuje využívání výkonu kompresoru v celém rozsahu použitelných tlaků i teplot.

Sběrače a odlučovače

V chladicí technice se často vyskytují tlaková zařízení. Těmito zařízeními se rozumí takové nádoby, jejichž vnitřní objem je větší než 1 litr.Tato zařízení patří mezi tzv. vyhrazená technická zařízení. Jedná se o taková zařízení, při jejichž provozu nebo poruše vzniká nebezpečí úrazu, smrti nebo majetkových škod. Stát reguluje právními předpisy provoz, údržbu nebo výrobu těchto zařízení.

V Evropské unii jsou tlaková zařízení regulována Nařízením 97/23/EK, známé pod zkratkou PED.

Sběrače chladiva

Jedním z typů tlakových zařízení, která se používají v chladicí technice, jsou sběrače chladiva. Podle účelu rozeznáváme sběrače provozní a zásobní. Zásobní sběrače jsou zabudovány v chladicím okruhu pro uskladnění kapalného chladiva při odtávání, opravách nebo při čištění.Provozní sběrače jsou trvale instalovány v okruhu kapalného chladiva. Chladivo v kapalné formě jimi protéká a část náplně je v nich trvale uložena. Podle provozního tlaku se dělí na vysokotlaké a nízkotlaké. Provozní sběrače vysokotlaké jsou umístěny na vysokotlaké straně okruhu. Objemová náplň kapalného chladiva vyrovnává změny v hmotnostním průtoku kapalného chladiva, které jsou zapříčiněné únikem chladiva a změnami teplot. Nízkotlaké provozní sběrače se umisťují mezi škrticí ventil a výparník. Tento druh koncepce je zpravidla využíván v systémech s nucenou cirkulací chladiva. Při proměnlivém tepelném zatížení sběrače slouží k vyrovnávání výkyvů objemu kapalné náplně zaplavených výparníků. Používají se také jako odlučovače syté páry chladiva z mokré páry, která vzniká po regulačním seškrcení.

Odlučovače oleje

Při provozu kompresoru chladivo s sebou unáší do chladicího okruhu určité množství oleje. Olej je unášen ve formě miniaturních kapiček a postupně projde chladicím okruhem a vrací se zpět do kompresoru. V některých případech může nastat situace, kdy se olej začne shromažďovat ve výparníku a z výparníku do kompresoru je unášeno malé nebo žádné množství oleje. Tato situace může vést k provozním problémům kompresoru. Aby situace nenastala, montuje se do výtlačného potrubí za kompresor odlučovač oleje, převážně ve svislém zapojení. V odlučovači se používají různá ocelová síta, plechy ve tvaru šroubovice, porézní hmota a další součásti. Ve spodní části odlučovače se nachází plovákový ventil, který vypouští odlučovaný olej ven z odlučovače.

 

Sací filtry a filtrdehydrátory

Filtry pro chladicí techniku slouží k zachytávání nečistot, které do systému vnesla výroba, montáž, opravy nebo vznikly při provozu chladicího zařízení. Sací filtr se umisťuje do sacího potrubí těsně za sací hrdlo kompresoru. Zachytává nečistoty, kteréby se mohly dostat do kompresoru a poškodit jeho vnitřní díly.

Některé případy vyžadují, aby byl sací filtr opatřen i dehydratační vložkou, která pohlcuje vlhkost z chladiva. Pro takové řešení chladicího systému jsou dodávány kombinované sací filtrdehydrátory, které spojují schopnost čištění okruhu od mechanických nečistot a zároveň odstraňují vlhkost.

Dehydrátory

Voda v kompresorovém chladicím okruhu s uhlovodíkovými chladivy patří mezi nežádoucí látky, které je třeba z okruhu odstranit. Nejčastější jde o reakci, při které voda tvoří s kysličníky některých látek kyseliny. Proto je nutné dodržovat přísné požadavky na suchost používaných chladiv olejů, prvků a aparátů chladicích okruhů, které přicházejí do přímého kontaktu s chladivem. Tuto funkci plní právě dehydrátory obsahující dehydratační látku, která je schopna vlhkost obsaženou v cirkulujícím chladivu fyzikálně vázat.

 

Presostaty a tlakové spínače

Presostaty nebo tlakové spínače mají za úkol měřit tlaky a na základě naměřených hodnot provádí další činnost. Využívají se jako ochranné prvky proti poškození nebo úniku.