Chladiva

Něco málo o chladivu

Co je chladivo

 • Chladivo je chemická látka nebo směs látek používaná v tepelném cyklu, kde podléhá fázové přeměně z plynu na kapalinu a zpět.

Fyzikální vlastnosti

  • Ideální chladivo má dobré termodynamické vlastnosti, je nekorozivní a bezpečné. Požadovanými termodynamickými vlastnostmi jsou bod varu mírně pod cílovou teplotou, vysoké výparné teplo, nízká hustota v kapalné formě, relativně vysoká hustota v plynné formě a vysoká kritická teplota.
  • Protože bod varu a hustota plynu závisí na tlaku, může být vhodnost chladiv pro určité použití záležitostí volby pracovního tlaku.
 • Korozní vlastnosti jsou věcí materiálové kompatibility se součástmi použitými v kompresoru, potrubí, výparníku a kondenzátoru.

Označení chladiv  

  • Chladiva se označují číslem ASHRAE (tzv. R-číslem; někdy se místo „R“ používá slovo Freon), které je určeno systematicky podle molekulární struktury.
  • Vybraný seznam chladiv obsahuje jejich čísla ASHRAE, chemické názvy, registrační čísla CAS, životnost v atmosféře (v letech), semiempirický potenciál vlivu na ozónovou vrstvu a čistý potenciál globálního oteplování pro časový horizont 100 let.

Zkratky

 • ODP -Potenciál poškozování ozonové vrstvy (Ozone depleting Potential)
 • GWP -Potenciál globálního oteplování (Global Warming Potencial)
 • Pokud jde o zařízení uvedená v prvním pododstavci písm. a) až e), provádějí kontroly fyzické osoby certifikované v souladu s pravidly stanovenými v článku 10.

Povinnosti provozovatele:

  • Uživatel je zodpovědný za to, že udržuje zařízení tak, že nedochází k únikům chladiva. V případě úniku chladiva musí být zařízení ihned vyřazeno z provozu do doby, kdy bude provedena oprava netěsnosti.
  • Vést „Provozní deník“ který musí splňovat dané podmínky.
 • Zařízení musí být náležitě označeno.

Úniky regulovaných látek kontrolují a evidují osoby k tomu oprávněné. Zařízení s náplní regulované látky nad 3 kg, které se nepřemísťuje, jsou tyto osoby povinny kontrolovat každoročně a výsledky kontroly evidovat a uchovávat.Byl-li únik zaznamenán, je další kontrola do 6 měsíců od tohoto data.

Novým limitem pro vznik povinnosti kontroly těsnosti je množství 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaného chladiva a pro hermeticky uzavřená zařízení 10 tun ekvivalentu CO2.

Četnost kontrol podle typu a množství naleznete ZDE